--> */ ?>

Методологията за проучването и класацията на водещите компании от ИКТ сектора в България е разработена от специализираната в HR одит компания Audit Advice Associates (ААА). Методологията е основана на одиторските програми, прилагани от ААА при оценяването на цялостната стратегия (или елементи от нея) по управление на човешките ресурси в конкретна компания.

Изследва се взаимодействието между три групи фактори:

Ангажираност на служителите в компанията
Степента, в която стратегиите, политиките и процедурите по управлението на човешките ресурси са интегрирани в организацията
Основни резултати и показатели за компанията

В допълнение, при класирането ще се вземе предвид и още един фактор – проактивността на компаниите по отношение на последващи действия, свързани с резултатите от изследването. Преценката за тази проактивност ще бъде направена въз основа на предоставен от компаниите план.

В компаниите, участващи в проучването, ще бъдат анкетирани и анализирани три групи от респонденти: служители, специалисти Човешки ресурси и изпълнителен директор, управител или друг представител на висшия мениджмънт на компанията.

Проучването протича чрез попълване на три различни въпросници. Попълването на въпросниците се осъществява по електронен път, като всяка от компаниите поема ангажимент за насърчаване на служителите си за попълването на онлайн въпросниците и за администрирането на проучването в организацията си.

Оценяването и класирането на участниците се основава на общите резултати на компанията от всички въпросници. Най-голяма тежест имат резултатите от въпросника за проучване на ангажираността на служителите.

Каталози

Организатори:

Със съдействието на:

Партньори: