Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 56 Next Page
Page Background

Целта на ефективната комуникация е слушателят да каже „Аз също

ще участвам!“, а не „И какво от това?“.

Тази мисъл на Джим Рон е особено актуална за ИКТ сектора, където

ангажираността и удовлетвореността на служителите са въпрос не

само на имидж, а и на пазарно оцеляване.

Предизвикателствата пред ИКТ работодателите по пътя към създа-

ването на комуникационно ефективна организационна структура обаче

далеч не се изчерпват с откриването на кадри, които притежават

„отлични комуникационни умения“.

За да се справи с прогресивно нарастващите комуникационни нужди на

бизнеса, всеки ИКТ работодател трябва най-напред да идентифицира

и опознае начина, по който циркулира информацията между служите-

лите в рамките на неговата организация. Най-общо организационните

комуникационни потоци „текат“ в три посоки:

„отгоре-надолу“

– от мениджърските към по-ниските нива;

„отдолу-нагоре“

– от по-ниските към по-високите нива; и

хоризонтално

“ – между едно и също или сходни нива.

Веднъж систематизирал начина на разпределение на комуникационните

масиви, ИКТ работодателят вече може да разработи и имплементира

такава система от мерки, която да покрие всеки един от горните

потоци. Това не само създава устойчива и вдъхновяваща работна

среда, но и предоставя опции за различни решения на проблемни

ситуации.

Не случайно Кодексът на труда задължава в случай на уговорена работа

от разстояние (т.нар. home-office) служителят да има осигурен достъп

до всички комуникационни канали, достъпни за служителите в офиса.

Ето някои идеи, които може да са полезни за ИКТ работодателите

да улеснят ефективната комуникация както на индивидуално, така

и на групово ниво.

1. Структурирайте

Редица проучвания показват, че удовлетвореността на служителите е

правопропорционална на възможността им да комуникират пълноценно

„отгоре-надолу“ и „отдолу-нагоре“. Разработете и имплементирайте

такива вътрешни правила и политики, които да създадат условия

както за регулярно предоставяне и получаване на информация и обра-

тна връзка между различните нива в организацията, така и за бърза

реакция при извънредни обстоятелства. Този процес например може

да бъде уреден като част от политиката Ви за регулярно оценяване

на служителите.

2. Ангажирайте

Технологията, въпреки неоспоримите си предимства, не би могла да

достигне ползите от комуникацията лице в лице. Добрият мениджър

знае, че когато ефективната комуникация е от критична важност,

личната среща е от основно значение. Въведете във вътрешните

си организационни актове и система на регулярни срещи с прекия

мениджър или ментор, на които да се идентифицират проблемни

аспекти от израстването на служителя, да се поставят цели и да

се оценяват подходи и постижения. Без добър канал на комуникация

е невъзможно да разберете личните цели и мотиватори на всеки

от служителите си.

3. Инвестирайте

Вътрешните или външни обучения по т.нар. „меки умения“ акцентират

върху методите за ефективна комуникация и могат да бъдат много

полезни за служителите, на които способността да комуникират не

е сред силните страни. Искате по-висока сигурност на инвестицията

си? Облечете я в договорна форма, по силата на която работода-

телят ще организира и/или заплати обучението, а служителят ще

поеме задължение или да остане служител на дружеството Ви през

следващите няколко години, или да върне направената инвестиция.

4. Оценявайте

Нивото на ефективност на комуникацията между служителите

трябва да подлежи на регулярна оценка. Днес ИКТ работодателят

има нужда не просто от талантливи индивидуалности, а от та-

лантливи екипи. Ако считате, че някой от служителите не може

да се впише в организационната Ви визия поради недостатъчно

добрите си комуникационни умения, законът Ви дава възможност

да се разделите с него на това основание, а именно – поради липса

на качества. Такова решение невинаги е лесно за вземане. То обаче

е израз на разбирането, че една идея, колкото и да е страхотна, е

напълно безполезна, докато не бъде комуникирана на останалите по

начин, който да ги вдъхнови да я реализират.

Адв. Гергана Антонова

е специалист по защита на лични данни и

трудово право в Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“.

Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“ (DRP) предлага

специализирани правни услуги на юридически и физически лица в

много области на гражданското, административното и процесуал-

ното право.

DRP има изцяло специализиран екип от експерти по трудово право,

защита на лични данни и имиграционни въпроси, обслужващ едни от

най-големите работодатели в България. Като признание за високото

ниво на експертиза на екипа, през 2014 г. дружеството е поканено и

прието за българския член на Световния алианс на трудовоправните

експерти (Employment Law Alliance).

4 идеи как ИКТ работодателите

да улеснят ефективната комуникация