Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 56 Next Page
Page Background

6

Топ работодател

2016

значими за своята компания. Това

е сигурен знак за мениджърите, че

трудещият се човек е готов да се

развива и да постига все по-добри

резултати. Тук е ролята на упра-

влението да организира, насочва и

помага на това развитие, защото

именно стремежът към високи

резултати от страна на служи-

телите е ключов при постигане

на бизнес целите.

Служителите търсят разви-

тие на личностните си компе-

тенции и умения, както и израст-

ване в компанията на всички нива

(хоризонтално или вертикално).

Насърчаването на инициатив-

ността и делегирането на отго-

ворности са добра възможност

за тях, както и израз на доверие.

Управление на знанието

Свидетели сме на изключител-

но интересна и динамична иконо-

мическа среда. Глобализацията,

иновативността и мобилността

на бизнеса са на нива недостигани

до момента. От своя страна ИКТ

браншът е сред водещите в тази

промяна и активност, не само по

отношения на компаниите и паза-

ра на труда, но и по отношение на

използваните технологии. Тук без

изненада отчитаме значимостта

на изградените в бизнеса прак-

тики за съзнателно управление

на знанието. Начинът, по който

се ръководи събирането, съхраня-

ването и споделянето на знания

между служителите, е ключов

фактор за тяхната ангажираност

и успеха на компанията.

Компаниите трябва съзнател-

но да изградят процеси и прак-

тики за натрупване, споделяне

и запазване на корпоративното

знание сред служителите си. Това

е неотменимо условие, за да пре-

ведат знанието към действие,

което от своя страна да допри-

несе за резултатността.

Лесно достъпните данни и ин-

формация в интернет притъпя-

ват любопитството на човек.

Тъкмо за това е важно да бъдат

поощрявани и възнаграждавани

служителите с естествена жаж-

да за знание и развитие на ком-

петенциите. Професионализмът

на специалистите е ключово кон-

курентно предимство във всеки

бизнес.

Комуникация

Успешните компании полагат

особени усилия за улесняване и по-

добряване на комуникацията.

На работното място служите-

лите имат естествени потреб-

ности свързани с желанието за

общуване и подобряване на отно-

шенията с клиенти, ръководители

и колеги. Откритата, честна и

навременна комуникация на всички

нива е ключова за задоволяване

на тези потребности. Яснотата

в отношенията, взимането на

решения и поставянето на задачи

е ключова за ангажираността и

резултатите на служителите.

Компаниите трябва да обърнат

внимание на навременното разре-

шаване на конфликти и да вложат

ресурси в знанието за даване на

ефективна обратна връзка на

всяко ниво в организацията. Това

е значимо за поддържането на

продуктивна работна атмосфера

и постигането на целите.

Важно е компаниите да изгра-

дят добра инфраструктура на

комуникация, за да се гарантира

разбирането на стремежите и

целите, към които е насочена ор-

ганизацията на всички нива. Това

от своя страна гради доверието

на служителите към компанията и

повишава тяхната резултатност.

Динамика през годините:

За всички фактори се използва

петстепенна скала за оценка. От

“едно” - пълно недоволство, до

“пет” - пълно удовлетворение от

страна на служителите.

Ангажираността на служите-

лите в сектора на информацион-

ните и комуникационните техно-

логии запазва стабилност. Отчи-

таме лек ръст на средното ниво

ангажираност на служителите от

компаниите участници в проуч-

ването „Топ ИКТ Работодател“ –

4,17 (за сравнение 4,12 през 2015

г. и 4,25 през 2014 г.). Нека се има

предвид, че извадката от служи-

тели, попълнили въпросника през

2016 г. е 3172, докато през 2015

г. са 2131, а през 2014 г. - 2273).

През 2016 година, както и през

2015 г. има леко повишение на

процента активно ангажирани

служители и спад на активно

неангажирани (7,6% през 2015 г.

и 7% през 2016 г.). Трябва да от-

бележим, че резултатът в голяма

степен се дължи на топ работо-

дателите и на добрата работа на

HR мениджърите за развитието

на практиките свързани с ангажи-

раността и удовлетворението на

работното място в сектора.

Все още много голям е делът

на служителите “в риск” и “безу-

частни”, общо за сектора тези

групи съставят 54% от служите-

лите. Насочваме вниманието на

ръководителите за анализ и бърза

реакция от страна на фирмите

относно този слаб резултат.

shutterstock