Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 56 Next Page
Page Background

4

Топ работодател

2016

лите. Факторите се свързват в

система и изграждат цялостното

отношение към работната среда.

След статистическа обработ-

ка на данните от проучването

можем да разкрием най-важните

фактори, оказващи влияние върху

ангажираността на служителите.

Очертава се стабилна тенденция

в най-значимите фактори, тъй

като за трета поредна година те

са: лидерство, признание, даване

на възможност за развитие, упра-

вление на знанието и комуникация.

Интересното е и че тези фактори

не променят последователността

си. Още веднъж подчертаваме

устойчивостта на нагласите и

апелираме към HR отделите и

мениджмънта да отчетат резул-

татите и да се „вслушат“ в гласа

на служителите си. При плани-

ране на практики и програми за

повишение на ефективността и

ангажираността на служителите

би следвало да се вземат предвид

най-важните области за служите-

лите, и разбира се, тези, които се

очертават като проблемни. Съз-

нателната работа върху емоцио-

налната връзка между служители

и компания е не лека, но изключи-

телно полезна и в помощ на бизнес

резултатите. От своя страна

резултатните компании живеят

по-дълго и по-успешно, точно как-

то и резултатните хора. Нека

разгледаме водещите фактори и

анализираме важността им.

Лидерство

Лидерите са героите в една

компания! Това са успяващите

хора в компанията, тези, които

вдъхновяват останалите членове

да полагат усилия да им подра-

жават и да успяват. Те имат

желание и настойчивост за пре-

следване на цели и постигане на

резултати. В трудни моменти за

организацията служат за модел

за подражание, а останалите се

допитват до тях.

Лидерството и неговото раз-

витие е от ключово значение за

цялостната организационна ат-

мосфера. Насочете усилията си в

изграждане на корпоративни цен-

ности и отгледайте лидери, кои-

то да правят правилните неща.

Достатъчно мениджъри правят

нещата по правилния начин, но

са рядкост талантите, които

притежават усета, решителнос-

тта и активността да изберат

правилния път. В дългосрочен план

служителите биха следвали хора,

които се грижат за тяхното раз-

витие, демонстрират уважение

към постиженията им и ги под-

крепят в усъвършенстването им.

Усилията в откриване и развитие

на лидерските умения са инвести-

ция в развитието на бизнеса, но

не само. Тези усилия дават отзвук

и в развитието на обществото

и на предприемаческата култура

в България.

Признание

Длъжни сме да отбележим, че

това е значим фактор, но с ниски

стойности на удовлетвореност

от служителите. Погрешно е да

се счита, че признанието се изра-

зява във възнаграждения, бонуси и

допълнителни придобивки. Всеки

трудещ се човек очаква компен-

сация за труда си с пари, това

е ясно. Доброто възнаграждение

е важно, обаче то работи само

при добре изградена, прозрачна

и носеща чувство за справедли-

вост система за възнаграждение

и оценка на представянето.

Необходимо е признанието да

се види като директно свързано с

въздействие върху бизнес резулта-

тите и HR процесите: то прави

видими най-добрите усилия; пред-

ставя и утвърждава желания стан-

дарт на изпълнение на работата;

подкрепя процесите на разпознава-

не и управление на таланти.

Само по себе си възнагражде-

нието не е достатъчно за пости-

гане на желаното ниво на анга-

жираност на служителите. Чув-

ството за признание, подкрепа и

поощрение за добре свършената

работа не трябва да се омалова-

жава. Към външните мотиватори

(възнаграждение и бонус) следва

да се прибави и демонстрирана

благодарност, уважение и при-

знание. Хората имат нужда да се

чувстват ценени и това да бъде

направено по подобаващ начин.

Даване на възможност

за изява

Получаването на възможност

да изявят и развият себе си е

високо ценена от служителите

и не се изразява единствено с

начертаване на кариерен път.

Служителите очакват подкрепа

при извървяването на този път и

действителна заинтересованост

спрямо техните несполуки и по-

стижения.

Живеем във време, в което слу-

жителите все по-често съзнател-

но желаят да бъдат по-добри и по-

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 .

2015 .

2016 .

3 .

Източник: Проучване “ТОП ИКТ Работодател” - 2016 г.