Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 56 Next Page
Page Background

3

Топ работодател

2016

Защо е важна

ангажираността

на служителите

Audit Advice Associates

З

а да бъде успешна в

днешно време една ор-

ганизация, не е доста-

тъчно да продава или да

предлага дадена услуга на при-

мамлива цена, тя трябва да ге-

нерира чувство на доверие и усе-

щане за сигурност у клиентите,

трябва да поддържа имиджа си

и да бъде готова да се променя

заедно с изискванията на външ-

ния свят. Всичко това се случва

с помощта на човешкия капитал

в нея и неговото работно пове-

дение.

В управленските практики ан-

гажираността е утвърдена като

съществена причина и измери-

тел за бизнес успех и икономи-

ческо развитие. Ангажираните

служители се свързват с компа-

нията си на емоционално ниво

и редица проучвания показват,

че с това те допринасят много

повече за постигане на бизнес

целите. Те припознават в целите

на компанията и свои лични цели,

поради което се трудят с жела-

ние и силен стремеж за постига-

не на резултати. Това ги кара да

се чувстват повече успяващи.

Компаниите работещи сис-

темно за повишаване на ангажи-

раността на служителите си в

крайна сметка постигат по-до-

бри резултати и са по-успешни.

Основни фактори, свързани с

ангажираността според „Топ

ИКТ работодател 2016“

Проучването “Топ ИКТ Работода-

тел” се провежда сред български и

международни компании от теле-

комуникационния, ИТ и аутсорсинг

секторите, опериращи на нашия

пазар, и се осъществява по ме-

тодология на специализираната

в HR одит компания Audit Advice

Associates (ААА).

В изследването се взимат под

внимание 18 фактора на ангажи-

раността. Всеки от тях оказва

влияние на различен аспект от

работното битие на служите-

shutterstock