Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 56 Next Page
Page Background

1

Топ работодател

2016

Недялка Йоловска

Светлозар Петров,

управител, ICT Media

управител, JobTiger

Скъпи читатели,

С радост можем да споделим резултатите от петото поред

издание на проучването на ангажираността в ИТ сектора -

“Топ ИКТ Работодател”.

Резултатите и анализите тази година са изключително инте-

ресни и вярваме, че ще бъдат полезни за всички заинтересовани

от нагласите и очакванията на хората, заети в ИТ и аутсор-

синг сектора.

Благодарим ви за доверието и интереса към нашата

инициатива!

През 2016 г. в проучването “Топ ИКТ Работодател” се включиха

37 компании с общ списъчен състав 5421 служители, като в кла-

сациите участват 31 компании с 3172 служители.

На база на предоставената от нашия партньор Audit Advice

Associates (AAA) оригинална методология за изследване на анга-

жираността ние гарантираме, че резултатите от проучване-

то са реални, надеждни и статистически значими.

Обемът на извадката тази година бележи значителен ръст,

което ни осигурява 95% гаранционна вероятност и ниска стохас-

тична грешка при обработката на резултатите.

Макар да не е основен предмет на изследването, общата удо-

влетвореност на служителите от компаниите работодатели,

включили се в тазгодишното проучване, е 89%, а за 2015 г. - 88%.

Данните по-горе показват, че браншът трайно обръща внима-

ние на ангажираността на своите служители. Това е и знак за

подчертана устойчивост на тенденцията добрите практики в

областта на човешките ресурси да се прилагат и обогатяват

масово от управлението на ИТ сектора в България.

“Топ ИКТ Работодател” разкрива и някои предизвикателства

пред компаниите. За по-добри резултати следва да се оценят и

осмислят отново някои области от дейността им, да се анали-

зират възможностите за подобрение с цел повишаване на анга-

жираността и мотивацията на служителите.

Голяма част от мениджмънта на компаниите, след като получи

резултатите си, изготвя план за действие относно развитие на

ангажираността на служителите. За нас е важно да се изследва

не само мнението на служителите, но и готовността на от-

делите “Човешки ресурси” и ръководството на компаниите да

бъдат активни и да реагират своевременно за елиминиране на

рисковите фактори. Именно това е причината методологията

на изследването да включва изготвяне и адресиране на подобен

план за действие и той да е важен елемент от класирането.

Количеството и качеството на труда са измерител на човеш-

кото работно поведение, а то зависи от множество фактори.

В нашето изследване се фокусираме върху 18 фактора на анга-

жираността, като развитието на всеки един от тях води до

повишена мотивация и удовлетвореност от страна на служи-

телите.

Вярваме, че нашият проект и споделените резултати от изслед-

ването също играят важна роля при постигането на подобрения

в ключовите фактори за ангажираност, както и на високото

ниво и конкурентоспособност в ИКТ индустрията.

Съдържание

2

Компании, участващи в

проучването „ТОП ИКТ

Работодател“ през 2016 г.

3

Защо е важна

ангажираността на

служителите

8

„Топ ИКТ Работодател“ 2016

- демографска

информация и данни за

ангажираността

20

Тенденции в

управлението на

човешките ресурси

24

Методология на

изследването „ТОП ИКТ

Работодател“ за 2016 г.

30

Победителите в

класацията „ТОП ИКТ

Работодател“ 2016

34

Проф. д. н. Руси Маринов:

България не е развита в

достатъчна степен по

отношение на управление

и трансфер на знание

42

Павел Хаджиев, JobTiger

Recruitment: IT/BPO

специалистите и

компаниите трябва да са

готови за работа в духа

на вдъхновението

48

Водещите 10 тенденции в

областта на човешкия

капитал за 2016 г. според

Deloitte