Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 56 Next Page
Page Background

Уважаема г-жо Стоичкова, оценяват

ли компаниите

от ИКТ сектора важността на офис местоположение-

то като фактор за производителността и мотиваци-

ята на заетите?

Компаниите от ИКТ сектора са изключително чувствителни

към осигуряване на най-добрите условия на труд за своите слу-

жители. В сферата на високите технологии човешкият ресурс

е най-важен за операциите на компаниите и възможностите

им за растеж. Това предопределя и голямото внимание, което

се отделя на всички фактори, водещи до по-висока мотивация,

производителност и удовлетвореност сред служителите.

В този ред на мисли, компаниите подхождат все по-профе-

сионално и сериозно към избора на своите офиси. От една

страна, те търсят модерни сгради, предлагащи функционално

разположение и висококачествена техническа инфраструктура.

Това е абослютният минимум за всяка компания, която иска

да организира оптимално своите операции и да гарантира

непрекъснатост на процесите си.

От друга страна, компаниите се стремят да се установят

в среда, която осигурява добри възможности за баланс

между личния и служебния живот. Удобни възможности за

спорт, разнообразие от опции за хранене и наличие на места

за почивка сред природата са само част от изискванията,

които клиентите ни поставят към нас, в качеството ни на

инвеститори и наемодатели.

За какви елементи от бизнес средата следят наема-

телите от ИКТ сектора и има ли разлика в изисквани-

ята им спрямо останалите индустрии?

Работната среда пряко влияе на продуктивността на служи-

телите, а оттам и на резултатите на компаниите. Офисите

трябва да са не само приветливи, модерни и функционални, но и

да са съобразени със съвременните концепции за здравословна

среда. Това включва изисквания за определено количество свеж

въздух в помещенията, достатъчно естествена светлина и

приемливи нива на шум. Предпочитани са офиси с отваряема

фасада, наличие на зеленина (вътре и извън тях) и разположение

в бизнес, а не жилищни райони.

Олга Стоичкова е търговски

директор на бизнес парк

Sofia Airport Center. От април

2015 г. тя е председател на

Асоциацията на собствениците

на бизнес сгради в България

(АСБС). Г-жа Стоичкова е

сертифициран мениджър по

управление на собствеността

от Института за управление на

недвижими имоти - IREM

В ИТ сферата

човешкият ресурс

е най-важен за

операциите на

компаниите и

възможностите

им за растеж