Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 56 Next Page
Page Background

8

Топ работодател

2016

Audit Advice Associates

П

рез 2016 година в из-

следването “Топ ИКТ

Работодател ” взеха

участие 37 компании.

Броят на служителите, попълнили

въпросника, е 3172, като от тях

63,1% са мъже, а 36,9% са жени.

Над половината от заетите в

сектора са на възраст между 26

г. и 35 г. (55,1). Забелязва се, че

най-много заети имат стаж в

компанията си за период по-малко

от година.

Най-високи средни нива на анга-

жираност през 2016 г. се наблю-

дават при факторите “Качество

и фокус върху клиентите” и “Кор-

поративна отговорност”, а най-

ниски - при “Обучение и развитие”,

“Възнаграждение и придобивки” и

“Оценка на представянето”.

Трите фактора с най-ниски

оценки са взаимно свързани и се

нуждаят от целенасочени усилия

за покачване на нивата им. В

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

10

5 10

3 5

1 3

-

1

„Топ ИКТ Работодател“ 2016 -

демографска информация

и данни за ангажираността

shutterstock

Извадка: 3172 служители

Източник: Проучване “ТОП ИКТ Работодател” - 2016 г.